Witamy

Zapraszamy do współpracy:

 • wprowadzających sprzęt;
 • zbierających zużyty sprzęt;
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • firmy i instytucje, które chcą zagodpodarować zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • klientów indywidualnych;
 • instytucje samorządowe prowadzące zbiórki odpadów;
 • zakłady komunalne odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych;
 • serwisy sprzętu RTV i AGD.​

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

 
 

 

 

 

Oto multimedialne podsumowanie IV edycji konkursu
"ZADBAJ O ŚRODOWISKO RAZEM Z NAMI"! 

 

Oto wyniki IV edycji konkursu "ZADBAJ O ŚRODOWISKO RAZEM Z NAMI"! Gratulujemy laureatom!

>> SZCZEGÓŁOWE WYNIKI <<

>> SZCZEGÓŁOWE WYNIKI <<

>> SZCZEGÓŁOWE WYNIKI <<

 

Odwiedź nas na Facebook'u!

 

 

Laureaci konkursu plastycznego:

(obrazy prac dostępne po kliknięciu na nazwisko laureata)

1 MIEJSCE: Jakub Maczuga, klasa III b (SP Mała Wieś)

2 MIEJSCE: Monika Lesiak, klasa II b (SP Unisław)

3 MIEJSCE: Julia Iciek, klasa VI (SP Fanianowo) 

4 MIEJSCE: Antoni Konderski (SP Fanianowo)

5 MIEJSCE: Dominika Chmielewicz, klasa II b (SP Unisław)

6 MIEJSCE: Jakub Piotrowski, klasa IV (SP Fanianowo)

7 MIEJSCE: Jakub Springer, klasa III a (SP Unisław)

8 MIEJSCE: Karol Jahn, klasa II b, (SP Unisław)

9 MIEJSCE: Jakub Sobczyński III b (SP Mała Wieś)

10 MIEJSCE: Justyna Nowak II b (SP Unisław)

 

Aby podnieść świadomość ekologiczną uczniów w zakresie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w dniach od 2 września 2013 r. do 15 lipca 2014 r. Karat Elektro Recykling S.A.organizuje konkurs dla szkół „ZADBAJ O ŚRODOWISKO RAZEM Z NAMI”.

 

Zasady konkursu są bardzo proste. Wystarczy zebrać jak największą ilość zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.

 

Patronami Konkursu są:

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

oraz

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu:

 

 

REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ

 „ZADBAJ O ŚRODOWISKO RAZEM Z NAMI”

 

§1 Postanowienia ogólne.

 

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Zadbaj o środowisko razem z nami” zwanego dalej „Konkursem” oraz fundatorem nagród w Konkursie jest firma KARAT ELEKTRO RECYKLING S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 115, 87-100 Toruń,  NIP 8792529676, REGON 340338862, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455773, zwana dalej organizatorem.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 2 września 2013 do 15 lipca 2014.
 3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 

§2 Uczestnictwo w Konkursie.

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz zespoły szkół mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w regulaminie.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału           w Konkursie.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne podmioty.

§3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 

 1. Konkurs składa się z jednej edycji, która trwa w dniach od 2 września 2013 r. do  15 lipca 2014 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania edycji Konkursu w każdym czasie, w szczególności w przypadku przystąpienia do danej edycji zbyt małej ilości uczestników lub w przypadku zebrania przez uczestników biorących udział w danej edycji zbyt małej ilości zużytego sprzętu. Przedłużenie edycji może nastąpić także w innych uzasadnionych przypadkach.
 2. Aby wziąć udział w danej edycji Konkursu należy w terminie danej edycji:

 

 1. zgłosić u organizatora chęć uczestnictwa w Konkursie, przy czym zgłoszenie może mieć jedną z następujących form:
 • listownie, na adres organizatora wskazany w nagłówku,
 • e-mailowo na adres konkurs@recykling-karat.pl,
 • telefonicznie pod numer organizatora (56) 623-80-91,

przy czym w przypadku zgłoszenia się drogą elektroniczną lub telefonicznie, organizator   może wysłać na adres szkoły gotowy formularz uczestnictwa, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu celem podpisania go przez osobę upoważnioną do reprezentacji szkoły,

 

 1. dokonać zbiórki jak największej ilości zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego i zużytych baterii lub akumulatorów, zwanych łącznie dalej Odpadami i zgłosić ten fakt do organizatora,
 2. podać ilość uczniów w swojej szkole (nie podanie ilości uczniów w formularzu zgłoszeniowym oznacza rezygnację z wzięcia udziału w części Konkursu dotyczącej największej ilości odpadów zebranych w przeliczeniu na jednego ucznia),
 3. podać po zakończeniu danej edycji Konkursu wagę odpadów, imię i nazwisko  oraz klasę ucznia, który w danej szkole zebrał największą ilość odpadów. W tej części Konkursu bierze udział tylko jedna osoba z danej szkoły (nie podanie w terminie 14 dni po zakończeniu danej edycji Konkursu wagi odpadów, imienia  i nazwiska oraz klasy ucznia, który w danej szkole zebrał największą ilość odpadów oznacza rezygnację z wzięcia udziału w części Konkursu dotyczącej największej ilości odpadów zebranej przez jednego ucznia)
 1. W przypadku zebrania przez szkołę w trakcie trwania danej edycji określonej ilości odpadów jednakże nie mniejszej niż 300 kg lub 4mi zgłoszenia tego faktu organizatorowi, organizator zobowiązuje się odebrać przedmiotowy sprzęt nie później niż w terminie 14 dni, pomimo dalszego trwania Konkursu. Jednakże po zakończeniu danej edycji Konkursu organizator po zgłoszeniu przez szkołę ilości zebranych odpadów  i gotowości do ich wydania, odbierze od szkoły wszystkie odpady zebrane w trakcie Konkursu, bez względu na zebraną ilość.
 2. Organizator jest uprawniony do wielokrotnego odbioru od szkoły zebranych odpadów  w trakcie trwania Konkursu. Organizator potwierdzi szkole odbiór odpadów stosownym dokumentem.
 3. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić nieograniczoną ilość odpadów. Organizator odbierze każdy rodzaj zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego czy też zużytych baterii lub akumulatorów, zwanych w regulaminie Odpadami. Załącznik numer 2 do niniejszego regulaminu zawiera wykaz Odpadów. 
 4. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik – Szkoła wyraża zgodę na publikowanie informacji o udziale w Konkursie i jego wynikach na stronie www.recykling-karat.pl oraz na profilu facebook.
 5. Organizator zobowiązuje się przekazać każdej szkole biorącej udział w Konkursie plakaty oraz materiały związane zarówno z niniejszym Konkursem, jak i z edukacją ekologiczną. Przedmiotowe materiały będą przekazywane nieodpłatnie. Uczestnik zobowiązuje się rozprowadzić przedmiotowe materiały w swojej szkole m.in. poprzez wywieszenie plakatów w widocznych miejscach.

 

§4 Zasady wyłaniania zwycięzców.

 

 1. Zwycięzcy poszczególnych edycji Konkursu zostaną wyłonieni przez podsumowanie wagi zebranych odpadów spośród uczestników, którzy wzięli udział w danej edycji Konkursu.
 2. W każdej edycji wygrywa:
 1. szkoła, która zbierze najwięcej (według wagi) odpadów spośród wszystkich uczestników Konkursu,
 2. szkoła, która zbierze najwięcej (według wagi) odpadów w przeliczeniu na 1 ucznia danej szkoły, wśród wszystkich uczestników tej części Konkursu,
 3. uczeń, który zbierze najwięcej (według wagi) odpadów spośród wszystkich uczestników Konkursu,
 4. szkoła, która zbierze co najmniej 5 ton odpadów,
 5. szkoła, która zbierze co najmniej 3 tony odpadów (część Konkursu skierowana do placówek, które uczestniczą w Konkursie „Zadbaj o środowisko razem z nami” drugi i więcej razy)*.
 1. Organizator zawiadomi szkoły o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na e-mail osoby wskazanej do kontaktu oraz listem poleconym, a także opublikuje na stronie www.recykling-karat.pl  listę zwycięzców w terminie do 31 lipca 2014 r.

 

§5 Nagrody

 

 1. W każdej edycji nagrodą w Konkursie jest:
 1. W części Konkursu - Szkoła, która zbierze najwięcej odpadów spośród wszystkich uczestników Konkursu:
 • za zajęcie pierwszego miejsca – wybrana przez szkołę nagroda rzeczowa o wartości nie większej niż 6 000 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych w tym VAT);
 •  za zajęcie drugiego miejsca – wybrana przez szkołę nagroda rzeczowa o wartości nie większej niż 4 000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych         w tym VAT);
 • za zajęcie trzeciego miejsca – wybrana przez szkołę nagroda rzeczowa o wartości nie większej niż 2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych w tym VAT).
 1. W części Konkursu - Szkoła, która zbierze najwięcej odpadów w przeliczeniu na 1 ucznia danej szkoły, wśród wszystkich uczestników tej części Konkursu:
 • za zajęcie pierwszego miejsca – wybrana przez szkołę nagroda rzeczowa o wartości nie większej niż 4 000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych         w tym VAT);
 •  za zajęcie drugiego miejsca – wybrana przez szkołę nagroda rzeczowa o wartości nie większej niż 2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych w tym VAT);
 • za zajęcie trzeciego miejsca – wybrana przez szkołę nagroda rzeczowa o wartości nie większej niż 1 000 zł. (słownie: tysiąc złotych w tym VAT).
 1. W części Konkursu - Uczeń, który zbierze najwięcej odpadów spośród wszystkich uczestników Konkursu (ze wszystkich szkół biorących udział w Konkursie):
 • za zajęcie pierwszego miejsca – laptop;
 •  za zajęcie drugiego miejsca – wybrana nagroda rzeczowa o wartości nie większej niż 600 zł. (słownie: sześćset złotych w tym VAT);
 • za zajęcie trzeciego miejsca – wybrana nagroda rzeczowa o wartości nie większej niż 400 zł. (słownie: czterysta złotych w tym VAT).
 1. W części Konkursu – Szkoła, która zbierze co najmniej 5 ton odpadów otrzyma nagrodę gwarantowaną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych      w tym VAT).

 

 1. W części Konkursu skierowanej do szkół, które biorą udział w Konkursie po raz drugi lub więcej* - Szkoła, która zbierze co najmniej 3 tony odpadów otrzyma nagrodę gwarantowaną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych w tym VAT).

 

 1. Uczestnik Konkurs, który zdobędzie nagrodę w części Konkursu – Szkoła, która zbierze najwięcej odpadów spośród wszystkich uczestników konkursu, nie będzie brany pod uwagę podczas przyznawania nagród w części Konkursu – Szkoła, która zbierze najwięcej odpadów w przeliczeniu na 1 ucznia danej szkoły, wśród wszystkich uczestników tej części Konkursu, chyba, że wartość nagrody zdobyta w części Konkursu – Szkoła, która zbierze najwięcej odpadów spośród wszystkich uczestników Konkursu będzie niższa od tej, którą Szkoła mogłaby otrzymać w części Konkursu – Szkoła, która zbierze najwięcej odpadów w przeliczeniu na 1 ucznia danej szkoły i odwrotnie.
 2. Nagrody konkursowe zostaną dostarczone osobiście przez organizatora, wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 31 dni od ogłoszenia wyników Konkursu i wskazania przez szkołę organizatorowi rodzaju wybranej nagrody, na adres pocztowy wskazany przez daną szkołę.
 3. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości, czy też zapłaty różnicy pomiędzy wartością wybranej nagrody, a wartością maksymalną ustaloną w regulaminie. Niedopuszczalna jest także zamiana na inną nagrodę rzeczową lub finansową.
 4. Jeżeli uczestnik Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w §3 lub §4 regulaminu lub nie odbierze przyznanej nagrody w terminie 30 dni od dnia wysłania jej przez organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki powstałe po stronie uczestnika, a wynikające z podania przez niego błędnego adresu, błędnych danych kontaktowych lub innych informacji pochodzących od uczestnika. W przypadku zmiany danych w trakcie trwania Konkursu uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym organizatora.
 6. Organizator jest uprawniony do przyznania według swego uznania dodatkowych nagród dla szczególnie wyróżniających się uczestników lub uczniów.

§6 Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać pod rygorem nieważności na piśmie u organizatora Konkursu na jego adres. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis sprawy wraz z uzasadnieniem.
 2. Reklamację należy składać osobiście lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) w terminie 7 dni od daty opublikowania listy zwycięzców, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające, zdaniem skarżącego, reklamację.

 

§7 Poufność

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest organizator Konkursu.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej obejmuje także publikację danych uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której ma siedzibę.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i zgłaszania poprawek.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora i na stronie www.recykling-karat.pl oraz w wersji pdf 
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.